Webbplatsens Integritets- och Cookiepolicy
Hur vi använder och behandlar dina personuppgifterViktig information
Nordisk Kellogg’s Sverige, Ekbacksvägen 28, S-168 69 Bromma respekterar din rätt till integritet on-line när du använder våra webbplatser och kommunicerar elektroniskt med oss. Vi vidtar säkerhetsåtgärder avseende dina personuppgifter och behandlar dina personuppgifter i enlighet med integritetsbestämmelser i Kellogg Sverige

Vänligen uppmärksamma att Kellogg är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. De principer som anges i detta Integritetsmeddelande gäller för samtliga personuppgiftsansvariga inom Kellogg-koncernen som i egenskap av personuppgiftsansvarig tar emot dina personuppgifter för de ändamål som anges i detta meddelande. De ändamålen är [Behandling av uppgifter för att delta i de olika aktiviteter som är tillgängliga på Kelloggs webbplatser]

Vi har ställt oss ett antal nyckelfrågor om de personuppgifter du lämnar till Kellogg som vi tror att du skulle vilja få besvarade. Svaren kommer, i den omfattning som krävs enligt gällande lag, att upplysa dig om de rättigheter du har avseende dina personuppgifter, de säkerhetsåtgärder som Kellogg vidtar avseende dina personuppgifter och hur sådana personuppgifter används. Vi tror att du kommer att tycka att denna information är till hjälp.

Om du har något önskemål avseende dina personuppgifter eller frågor om dessa förfaranden, vänligen kontakta Kellogg på den adress som anges i Fråga 5 nedan.

Vi har utformat denna Integritets- och Cookiepolicy så att du inte behöver läsa hela policyn för att hitta svaret på enskilda frågor. Om du vill läsa policyn i sin helhet är du välkommen att göra det. Den återges i sin helhet nedan.

Om du klickar på något av nedanstående ämnen får du relevant information.

1. Personuppgifter som Kellogg samlar in på denna webbplats, hur Kellogg samlar
2. Kelloggs säkerhetsåtgärder
3. Hur Kellogg använder dina personuppgifter
4. Till vem Kellogg lämnar ut dina personuppgifter och skälen därtill
5. Åtkomst till dina personuppgifter
6. Länder vilka dina personuppgifter kommer att skickas till och skälen därtill
7. Hur och varför Kellogg använder cookies
8. Anpassning av webbplatsen
9. Kelloggs policy för att samla in uppgifter från barn
10. Ändring av villkoren för denna Integritets- och Cookiepolicy
11. Hur man kontaktar Kellogg


1. Personuppgifter som Kellogg samlar in genom denna webbplats och hur Kellogg samlar in dem?
Om du vill kan du lämna dina personuppgifter. Vi samlar endast in personuppgifter som DU vill lämna till oss eller som behövs för att tillhandahålla (och förbättra) den service vi ger dig. Vi samlar in personuppgifter direkt, såsom namn, ålder, kön, fysisk information som till exempel längd eller vikt, civilstånd, information om dina familjemedlemmar eller personer som du försörjer, adress, Nordisk Kellogg’s Sverige, Ekbacksvägen 28, S-168 69 Bromma och e- postadress, konsumentkontakt.sverige@kellogg.com såväl som indirekt genom till exempel cookies avseende sambands- och systeminformation.

Du kan vilja ge oss din e-postadress, namn, telefonnummer etc. så att vi kan informera dig om våra produkter; se till att du deltar i tävlingar eller undersökningar; eller bara hålla dig uppdaterad om eventuell spännande utveckling hos Kellogg som du är intresserad av. Vissa webbplatsfunktioner kan vara oåtkomliga för användare som inte lämnar sina uppgifter eller som inte samtycker till att cookies och liknande tekniker används på webbplatsen.

Annars vill du kanske utveckla din karriär med Kellogg och ansöka om lediga tjänster genom att skicka in ditt CV på våra rekryteringssidor på Internet.


2. Kelloggs säkerhetsåtgärder
Kellogg vidtar säkerhetsåtgärder i enlighet med personuppgiftsbestämmelserna i Nordisk Kellogg’s Sverige. Kellogg har säkerhetsåtgärder utformade för att förhindra informationsförluster, för att upprätthålla personuppgiftsintegritet samt för att reglera åtkomsten till uppgifterna. Endast godkända anställda inom Kellogg-koncernen och godkända anställda hos tredje parts serviceleverantörer som behandlar uppgifter för vår räkning har tillgång till dina personuppgifter. Alla Kellogg-anställda som har tillgång till dina personuppgifter måste följa Kelloggs Integritets- och Cookiepolicy och Kellogg kräver att alla tredje parts serviceleverantörer säkerställer att var och en av deras anställda som har tillgång till dina personuppgifter har undertecknat ett sekretessavtal. Dessutom har vi ingått avtal med sådana tredje parters serviceleverantörer som behandlar uppgifter för Kellogg och som har tillgång till dina personuppgifter som tillser att de krav på säkerhetsnivå som ställs enligt lagen i det land du bor i är uppfyllda samt att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med Kelloggs anvisningar.

Se Fråga 4 – Till vem lämnar Kellogg ut dina personuppgifter och varför?


3. Hur Kellogg använder dina personuppgifter
Dina personuppgifter kommer endast att användas för de ändamål som du har tillhandahållit dem till Kellogg för, vilket meddelades dig då du lämnade dina personuppgifter. Personuppgifterna kommer också att användas för att hantera, ge och få återkoppling på vår servicenivå, för att förhindra brott mot säkerheten, lag eller våra avtalsvillkor samt för direktreklamsändamål. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut till tredje man, vilket även omfattar juridiska eller fysiska personer som är tredje man och som är belägna utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (“EES”), (som en del i allmänt förekommande affärsinformation), i händelse av en försäljning av verksamheten eller en företagsrekonstruktion eller i enlighet med vad som annars krävs eller tillåts enligt lag eller av tillämplig tillsynsmyndighet. Dina personuppgifter kommer att behållas i [infoga tidsperiod]. De kommer att raderas när de inte längre behövs.


4. Till vem Kellogg lämnar ut dina personuppgifter och varför
Kellogg kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till enhet hos tredje part (d.v.s. annan part än en enhet inom Kellogg-koncernen) som avser att använda den för egna syften, annat än vad som krävs enligt lag. Kellogg kan, som del av en världsomspännande koncern, överföra eller lämna ut dina personuppgifter till någon annan personuppgiftsansvarig inom Kellogg-koncernen som efter eget omdöme kan använda uppgifterna för liknande syften, och du lämnar härmed ditt samtycke till sådan överföring eller sådant utlämnande. Om dina personuppgifter överförs eller lämnas ut till en annan personuppgiftsansvarig inom Kellogg- koncernen ska sådan annan personuppgiftsansvarig ha samma rättigheter och skyldigheter avseende dina personuppgifter som Kellogg.

Med ditt samtycke får Kellogg lämna ut dina personuppgifter till tredje part (till exempel annan enhet än enheter inom Kellogg-koncernen), men endast under de strikt begränsade omständigheter som anges nedan:

 Våra databehandlare hos tredje part (till exempel våra digitala kontor, värdtjänst- leverantörer, datalagringsleverantörer och andra tekniska partners) som hjälper oss att administrera denna webbplats eller att behandla data som lämnats på webb- platsen, kan få tillgång till dina uppgifter. Vissa av dessa affärspartners kan ha sin verksamhet utanför det land från vilket du fick tillgång till denna webbplats.


5. Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära att Kellogg lämnar dig all information som Kellogg sparar om dig. Enligt vissa nationella lagar måste du betala en mindre avgift för det. I Sverige har du rätt att en gång per år begära att få sådan information gratis. Om du vill invända mot hur dina personuppgifter behandlas, mot direktreklam eller om du vill korrigera dina personuppgifter kan du göra det genom att skicka ett e-postmeddelande till konsumentkontakt.sverige@kellogg.com eller ett brev till: Nordisk Kellogg’s Sverige, Ekbacksvägen 28,S-168 69 Bromma


6. Länder vilka dina personuppgifter kommer att skickas till och skälen därtill
Kellogg är ett globalt företag och dina personuppgifter kan komma att överföras över nationella gränser. De kan komma att överföras till länder vars dataskyddslagar har en annan omfattning än dataskyddslagarna i det land från vilket du tillhandahöll dina personuppgifter. När lokala dataskyddsregleringar kräver det har Kellogg (i sin kapacitet som Personuppgiftsansvarig och Dataexportör) vidtagit säkerhetsåtgärder för export av person- uppgifter från detta lands jurisdiktion. I enlighet med kraven i lokala dataskyddsregleringar har Kellogg överenskommit med de enheter som tar emot dina personuppgifter att de ska säkerställa att säkerhetsåtgärder vidtagits och att dina personuppgifter behandlas uteslutande i enlighet med EUs Dataskyddslagar.

Om uppgifter överförs från EES-området till en jurisdiktion utanför EES sker detta i enlighet med ett Avtal om Dataöverföring, vilket ger det skydd som krävs för dina personuppgifter enligt Dataskyddslagarna i EU och andra EES-länder.

Den server som tillhandahåller denna webbplats kan vara belägen utanför det land från vilket du har fått tillgång till webbplatsen. Webbplatsleverantören är bunden av ett avtal som garanterar att dina uppgifter behandlas i enlighet med EUs dataskyddslagar och att denne endast handlar i enlighet med Kelloggs instruktioner och fortlöpande vidtar alla nödvändiga tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.


7. Hur och varför Kellogg använder ”cookies” och andra liknande tekniker
Kellogg använder cookies, vilket är små textfiler som sparas på din dator av de webbplatser som du besöker eller av vissa e-postmeddelanden som du öppnar samt liknande tekniker som till exempel ‘Flash Cookies’ och ‘web beacons’. Sådana tekniker används i mycket stor utsträckning för att få webbplatserna att fungera, eller fungera mer effektivt, såväl som för att tillhandahålla affärs- och marknadsföringsinformation till webbplatsens ägare, för att samla in personuppgifter som till exempel typ av webbläsare och operativsystem, hänvisande sida, spår på webbplatsen, ISP-domän etc. för att förstå hur besökare använder webbplatsen. Cookies och liknande tekniker hjälper oss att anpassa webbplatsen till dina personliga behov.

Denna typ av information, vilken erhålls genom cookies, kommer inte att lämnas ut annat än inom Kellogg-koncernen eller till godkända personuppgiftsbiträden. Den kommer inte att användas för meddelanden som inte efterfrågats. Uppgifter om de cookies som används på denna webbplats hittar du här.

Cookies sparade på din dator innehåller inte ditt namn men en IP-adress. I många fall är den information som dessa cookies innehåller inte längre tillgänglig för Kellogg efter att användaren lämnat webbplatsen.

Var god och försäkra dig om att det framgår av din datorinställning om du tillåter cookies eller inte. Du kan ställa in din webbläsare så att den varnar innan du accepterar cookies eller helt enkelt ställa in den på att inte acceptera cookies, även om du då inte får tillgång till alla funktioner på webbplatsen. Använd din webbläsares "Hjälp-" knapp för att se hur du ska gå tillväga. Vissa Flash Cookies kanske inte påverkas av sådana inställningar. Du behöver inte ha cookies för att navigera genom många delar av denna och andra Kelloggs webbplatser. Om du använder olika datorer på olika platser måste du komma ihåg att se till att varje webbläsare är inställd efter dina önskemål.

[För ytterligare information om cookies inklusive hur man gör för att vägra dem; besök www.allaboutcookies.org]


8. Anpassning av webbplatsen
Med ditt samtycke, och i enlighet med nedanstående, får vi använda de uppgifter du ger oss om dig själv när du registrerar dig online för att få en bild av dina intressen – så att vi sedan kan försöka se till att du inte missar erbjudanden och information av intresse för dig då du besöker webbplatsen.

Kellogg och reklamfirmor hos välrenommerade tredje parter som handlar för Kelloggs räkning kommer att samla in användarinformation om besökare på vår webbplats för statistisk analys, försäljnings- och marknadsundersökningar, användningen av spårningssidor samt de sökvägar som används av besökare på vår webbplats, med inriktning på webbplatsens innehåll, våra säljkampanjer och e-postmeddelanden med direktförsäljning och våra annonser på Internet-banners på vår webbplats och andra webbplatser samt spårande av användningen av våra annonser på Internet-banners samt andra länkar från våra marknadsföringspartners webbplatser till vår webbplats.

Vi kan också komma att kombinera dessa Internetanvändaruppgifter med annan information som vi har samlat in om dig, till exempel om du har kommit till vår webbplats genom ett e-postmeddelande som skickats till ett individuellt konto, uppgifter om din användar- registrering (om du har loggat in) samt uppgifter om Internetanvändning som har lagrats via en cookie som placerats på din dator vid ett tidigare tillfälle. Vi lagrar denna information så att vi får en bättre och mer specifik förståelse för hur kunder använder vår webbplats samt för deras preferenser och intressen. Vi kan komma att använda den vid försäljningar och för marknadsundersökningar samt för att anpassa vår webbplats, våra reklamkampanjer och e-postmeddelanden speciellt för dig.


9. Kelloggs policy för inhämtning av uppgifter från barn
Det är av största vikt att barns privatliv skyddas när de är uppkopplade på nätet och att uppmuntra föräldrar och vårdnadshavare att vara med sina barn när de är uppkopplade för att delta i och övervaka barnens aktiviteter på nätet.

Vi samlar inte in personuppgifter om barn under 16 års ålder även om föräldrarna har gett sitt samtycke till det.

Meddelande till föräldrar till barn under 16 år

Vi rekommenderar att föräldrar/vårdnadshavare regelbundet kontrollerar och övervakar sina barns användning av e-post och andra nätaktiviteter.


10. Ändringar i villkoren för denna Integritets- och Cookiepolicy
Kellogg kommer då och då att göra ändringar och justeringar i denna Integritets- och Cookiepolicy. Vänligen gå igenom Integritets- och Cookiepolicyn regelbundet för att se ändringarna och hur de kan påverka dig.


11. Hur du kontaktar Kellogg
Adressen är: konsumentkontakt.sverige@kellogg.com, eller Nordisk Kellogg’s Sverige, Konsumentkontakt, Box 20036, 161 02 Bromma

Information till dina föräldrar
Innan du lämnar någon information till oss vill vi att du ser till att dina föräldrar har läst igenom vårt Integritetsmeddelande och vårt Juridiska meddelande och att de tillåter att du lämnar oss dina uppgifter och att du använder vår webbplats.